ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ เพลงร้องเรือเด็ก และขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558