ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความ เพลงร้องเรือเด็ก และขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรียงความ เพลงร้องเรือเด็ก และขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558


การประกวดเรียงความ เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2558

ขอเชิญเยาวชนระดับมัธยมศึกษา/ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ “ความสัมพันธ์ประเพณีบุญสารทเดือนสิบกับเปรต” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และส่งผลงานมาที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 โทรสาร 0-7567-2507

สำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดเพลงร้องเรือเด็ก เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2558

ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ร่วมประกวดร้องเพลงร้องเรือเด็กสำเนียงใต้ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558 โดยมีกำหนดการประกวดดังนี้

1) ระดับเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 18 ปี จัดการประกวด วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ เวทีการประกวดกลอนสด โนรา หนังตะลุง และวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 (ทุ่งท่าลาด) (บริเวณถนนทางเข้าสวนสัตว์) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 15.00– 18.00 น. (รับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 14.00 – 15.00 น.)

2) ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป จัดการประกวด วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ เวทีการประกวดกลอนสด โนรา หนังตะลุง และวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 (ทุ่งท่าลาด) (บริเวณถนนทางเข้าสวนสัตว์) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 15.00– 18.00 น. (รับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 14.00 – 15.00 น.)

สำหรับผู้ชนะการประกวดทุกระดับจะได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2558

ขอเชิญเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร่วมประกวดขับกลอนหนังตะลุง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-18.00 น. ณ เวทีการประกวดกลอนสด โนรา หนังตะลุง และวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 (ทุ่งท่าลาด) (บริเวณถนนทางเข้าสวนสัตว์) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 14.00-15.00 น.) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องขับกลอนหรือว่าบทหนังตะลุงความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยใช้ตัวหนังตะลุงเป็นอุปกรณ์ประกอบในการประกวด (ผู้เข้าประกวดต้องนำมาเอง)

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือโทรศัพท์ 0 - 7567 – 2566 โทรสาร 0 - 7567 – 2507

ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://masterorg.wu.ac.th/file/cultural-20150929-091152-bW9Ob.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP