ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล” ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-76211-1959 ต่อ 7410 โทรสาร 0-7621-1778

TOP