มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย รากฐานสำคัญของไทย ก้าวไกลสู่เวทีสากล”