ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ