ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/๒๕58 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 14 ราย (ด้านธุรกิจที่พัก และอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ราย และด้านธุรกิจจัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว จำนวน 9 ราย) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก
ดังนี้

1. ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจที่พักและอาหารและเครื่องดื่ม)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาววิชญา วงษ์ปาน
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางเพียรขวัญ ชยันต์เกียรติ
2) นางสาวกัญญาภัค อ่อนจันทร์

2. ตำแหน่งวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(ด้านธุรกิจที่จัดนำเที่ยว/การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายธนากร ยอดทองดี
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นายภูมิ คันธิก
2) นายกิรฐากร บุญรอด

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP