ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ABC มวล.-สกว. เยี่ยมชมพื้นที่ตำบลขนาบนาก

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. – และ สกว. นำโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ (ABCreative: Area-Based Creative) มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งคุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ประสานงานอาวุโส สกว. และเจ้าหน้าที่ สกว. ร่วมลงพื้นที่ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการเยี่ยมชมพื้นที่ในการดำเนินการวิจัย ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งนี้แม้ว่าชุดโครงการวิจัยดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญารับทุน แต่เพื่อผลการวิจัยตามหลักวิชาการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวนา อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร) ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสร้างแปลงนาสาธิตในโครงการ การศึกษารูปแบบคันนาที่เหมาะสม เพื่อการจัดการน้ำในพื้นที่นาข้าว : กรณีศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากการเยี่ยมชมแปลงนา และการพูดคุยแลกเปลี่ยนทิศทางการทำงานร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัย นักวิจัย และพื้นที่ นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก รู้สึกดีใจและภูมิใจที่นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญกับพื้นที่ และยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง นอกจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการเยี่ยมชมแปลงนาสาธิตแล้ว นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง ยังได้นำคณะไปบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพทำน้ำตาลจาก และขนมลา ที่มีส่วนผสมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง (ข้าวกาบดำ) และน้ำตาลจาก ซึ่งมีรสชาติ หอมอร่อยกว่าท้องตลาด

การลงพื้นที่ดังกล่าวทำให้มองเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของนักวิจัย ผู้นำในท้องถิ่น รวมทั้งชาวบ้าน แม้ว่าการทำวิจัยในระยะเวลาสั้นๆจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดในคราวเดียว แต่การเริ่มต้นที่ดีและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ บวกกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เปรียบเสมือนการเพาะต้นกล้า เพื่อเติบโตเป็นข้าวเมล็ดงามต่อไป

โอกาสนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์จันทิรา รัตนรัตน์ ผู้ใหญ่สุชาติ สนทมิโน และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP