ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร