ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 ราย และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช นั้น

มหาวิทยาลัยขอเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2558 สำหรับเวลาและสถานที่เหมือนเดิม

TOP