ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : ข้อเสนอโครงการกิจกรรมเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการกิจกรรมเชิงพื้นที่และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการขับเคลื่อนความต้องการของชุมชนโดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pdc.go.th ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.pdc.go.th

TOP