ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรตารีสากลภาค 3330 แถลงข่าว จัดอบรม RYLA 2015


 

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรตารีสากลภาค 3330 แถลงข่าว จัดอบรมเยาวชนผู้นำ RYLA 2015 โดยมี นายธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3330 เป็นประธานแถลงข่าว อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ประธานการจัดอบรม และคุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแถลง ณ ร้านอาหารคันทรี่โฮม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

คุณธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3330 กล่าวว่า โครงการอบรมเยาวชนผู้นำ RYLA จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีบริหาร 2015-2016 โรตารีสากลภาค 3330 ได้กำหนดให้สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการจัดโปรแกรมอบรม มีกำหนดอบรมในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเป็นรางวัลกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนาการเป็นผู้นำ การเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนาตนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทำให้เยาวชนเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเอง และส่วนรวม ตามเจตนารมณ์ของโรตารีที่ว่า "บริการผู้อื่นเหนือตนเอง" โดยในปีนี้มีเยาวชนจากสโมสรโรตารีในภาค 3330 ตั้งแต่จังหวัด สุพรรณบุรี ถึง ยะลา เข้าร่วม 103 สโมสร มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 450 คน

กิจกรรมครั้งนี้จะมีพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี สำหรับการบรรยายและกิจกรรมฝึกอบรม รวมทั้งที่พักเยาวชน จะใช้อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอด 6 คืน รวมทั้งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ Walk Rally โดยมีทีมงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินการ

สำหรับรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ โรตารี, การเป็นผู้นำ, ความสำคัญในการสื่อสาร, รู้เท่าทัน IT ในยุค AEC, สักการะพระบรมธาตุเมืองนคร, เรียนรู้วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านคีรีวง, การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยผ่านกิจกรรม Walk Rally, และการมีระเบียบวินัย การเสียสละ การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มี มูลนิธิฯและภาคเอกชนให้การสนับสนุน

 

ประมวลภาพ

 

การจัดอบรมจะดำเนินการทั้งในส่วนของกิจกรรม โดยเยาวชนจะทำกิจกรรม

ภาพและข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP