ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ โรตารีสากลภาค 3330 แถลงข่าว จัดอบรม RYLA 2015