ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร “ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559”

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และ สาขาวิชาบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาหลักสูตร “ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เวลา สถานที่
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.45 – 12.15 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
*** สถานประกอบการในเครือข่ายสหกิจ มวล. ท่านละ 1,200 บาท
*** บุคคลทั่วไปสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมอบรม ภายในวันที่ 20 ต.ค. 58 ท่านละ 1,300 บาท
*** บุคคลทั่วไปสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมอบรม หลังวันที่ 20 ต.ค.58 ท่านละ 1,500 บาท

วิธีการรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม อาคารวิชาการ 3 ห้อง 113 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. สมัครทางไปรษณีย์: โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
3. สมัครทางอีเมล์: ส่งเอกสารพร้อมแนบใบสมัครมาที่ E-mail: wu.wms.sec@gmail.com
4. สมัครทางโทรสาร: ส่งมาที่ Fax. 075 672 202

วิธีการชำระเงิน
1. ยื่นชำระเงินด้วยตนเอง ณ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม อาคารวิชาการ 3 ห้อง 113 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-0-61718-3 ชื่อบัญชี โครงการศูนย์พัฒนา-ธุรกิจ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ (BTEDC) และแฟกซ์สลิปการโอน ระบุชื่อหน่วยงาน/ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าสอบ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไขการจองข้างต้น Fax. 075-672202

*หมายเหตุ กรุณาแจ้งให้โครงการศูนย์ทราบเมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว และชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-672227 หรือ 086-4739192


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP