รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตร “ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559”