ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 ราย ดังนี้
001 นางสาวธนิษฐา เมืองมีศรี
002 นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
102 นางสาวชฎาเธียร บัวขวัญ
103 นางสาวปิยวรรณ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่เข้ารับการสอบตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสสะสิทธิ์การสอบ


TOP