ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี)