ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหางานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕๕8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี)จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/๒๕๕8 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และขยายเวลารับสมัครลงวันที่ 8 กันยายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดสอบสัมภาษณ์ดังนี้

1. รายชื่อ
005 นางสาวอังจุมาศ หนูสอน
010 นางสาวสุจิตรา พันธมาศ
011 นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร
013 นางสุนิษา ปู่เนียม
015 นางสาววิยะดา บัวจันทร์
016 นางสาวศุภิสรา จุดจิตโต

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้หากผู้สมัครท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ

TOP