ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามทุนงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา อานามนารถ ผู้แทนจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นโครงการวิจัยจากสำนักวิชาการจัดการ เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ชุดโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด และ โครงการวิจัยเดี่ยว 27 โครงการ รวม 30 โครงการ เป็นเงินงบประมาณกว่า 9 ล้านบาท

ประมวลภาพ
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP