ข่าวทั่วไป

GE DAY

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมการแสดงผลงานนักศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
-นิทรรศการผลงานนักศึกษา
-การแสดงพิธีเปิดโดยนักศึกษา
-ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอ รายวิชา SOC-116
-การแสดงละครสั้น
-การนำเสนอโครงงานนักศึกษา
-การประกวดร้องเพลง
-การโต้วาที
-นิทรรศการวัฒนธรรมจีน


TOP