ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยจัดอบรม Precision Farming ที่กัมพูชา