ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยจัดค่ายวิจัยเรื่อง GPM และยุงให้โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ ดร.วิทยา ภีระ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดค่ายวิจัยเรื่อง GPM และยุง ให้กับครูและนักเรียนโครงการ S-MAP ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 100 คน ที่โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2558 โดยนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงการ GPM (Global Precipitation Measurement) ซึ่งเป็นโครงการ GLOBE ที่ให้นักเรียนเก็บข้อมูลปริมาณน้ำฝน เชื่อมโยงข้อมูลน้ำฝนกับดาวเทียม GPM ที่องค์การนาซ่าได้

นอกจากนี้ นักเรียนได้ศึกษาวิจัยเรื่องลูกน้ายุงลาย ยุงก้นปล่อง และยุงรำคาญ หาความสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชมเมือง ชุมชนเกษตรกรรม และชุมชนที่อยู่ใกล้ป่า ต่อชนิดและจำนวนลูกน้ำยุง ในระหว่างค่าย นักเรียนได้ออกนอกพื้นที่เก็บลูกน้ำ นำลูกน้ำมาจำแนกชนิด และนับจำนวน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษา

TOP