ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการช่วยจัดค่ายวิจัยเรื่อง GPM และยุงให้โรงเรียนดาราวิทยาลัย