ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 16/๒๕๕7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตามลำดับ นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง)คือ นางสาวยุพรัตน์ ขาวเอี่ยม
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับ คือ
1. นางสาวนพรัตน์ รักชอบ
2. นางสาวธิดาลักษณ์ ภักดีบุญ

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP