ข่าวการศึกษา

บริษัท SCG Logistic Management จำกัด สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาและพิจารณาบรรจุเข้าทำงานบริษัท SCG Logistic Management จำกัด ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสุตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อฝึกสหกิจศึกษา โดยคุณวุฒิชัย สิทธิสุวรรณ ผู้จัดการส่วนการบุคคลของบริษัท SCG Logistic Management จำกัด ได้เดินทางมาสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาด้วยตนเอง

คุณวุฒิชัย กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำการเปิดการเรียนการสอนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาอย่างยาวนาน โดยทางบริษัทฯมิใช่เพียงคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกสหกิจศึกษาเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะใช้เวลาที่นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษากับบริษัทฯ เป็นช่วงของการทดลองงานเสมือนพนักงานจริงของบริษัทฯ หากนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาขึ้นบัญชีรับบรรจุเข้าทำงานหลังจากที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้ว โดยการสัมภาษณ์สหกิจศึกษาในครั้งนี้ดำเนินงานในลักษณะเหมือนการสัมภาษณ์งานจริงของบริษัทฯ

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้มีทั้งหมด 10 คน และนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ฝึกสหกิจศึกษากับทางบริษัทฯ ได้แก่ น.ส.อโณทัย เกื้อกูล จากหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม น.ส.เกล้ากาญจน์ ภาคอุทัย และ น.ส.ปรีญาณี ซุ่นสกุล จากหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อนึ่ง บริษัท SCG Logistic Management จำกัด และ บริษัท SCG Skills Development จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และมีความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ih.wu.ac.th

TOP