บริษัท SCG Logistic Management จำกัด สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาและพิจารณาบรรจุเข้าทำงาน