ข่าวทั่วไป

ผลการประกวดเพลงร้องเรือเด็กและขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมประกวดเพลงร้องเรือเด็กและประกวดขับกลอนหนังตะลุง เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2558 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์’ 84 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ได้จัดเวทีการประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี โดยมีผลการประกวดดังนี้
ชนะเลิศ นายพัชระ นวลปาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวมธุรส สุระทัด
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณัฎฐณิชา จุลภัก
ชมเชยอันดับ 1 เด็กหญิงพิชญธิดา พรหมชาติ
ชมเชยอันดับ 2 นางสาวจุฑาวรรณ เย็นใส

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 จัดประกวดเพลงร้องเรือเด็ก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีผลการประกวดดังนี้

ชนะเลิศ นางพริ้ม มีฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ต.ปรีชา สุขจันทร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสมใจ ฤทธิอักษร
ชมเชยอันดับ 1 นางสอิ้ง ฮั้นตระกูล
ชมเชยอันดับ 2 นางโสภา พรึกถก

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 จัดประกวดขับกลอนหนังตะลุง ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี โดยมีผลการประกวดดังนี้
ชนะเลิศ นายเจษฎา เพชรสงค์
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายวิทวัส แก้วสนั่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายชวรัตน์ มณี
ชมเชยอันดับ 1 นายนัฐพงศ์ ชุมพงศ์
ชมเชยอันดับ 2 เด็กชายคคนะ พะโยม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้cultural.wu.ac.th/

TOP