ข่าวการศึกษา

ค่าย The 1st International Ecology and Conservation Concept Camp (IECCC) 2015

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ School of Environmental Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จัดค่าย The 1st International Ecology and Conservation Concept Camp (IECCC) 2015 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการนี้มีคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประมาณ 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างฝายมีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของหมู่บ้านคีรีวง กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เป็นต้น

กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาไทยในการสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

TOP