ข่าวทั่วไป

ของดใช้สนามอาคารพลศึกษา วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2558

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับสโมสรโรตารีสากล ภาค 330 จัดอบรมค่ายเยาวชนผู้นำ (RYLA) ในวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2558 โดยศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้รับหน้าที่ด้านที่พัก และสถานที่อบรม ดังนั้น เพื่อให้การอบรมเป็นไปตามเป้าหมาย จึงของดใช้อาคารพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20- 23 ตุลาคม 2558 เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยผู้ใช้บริการมา ณ โอกาสนี้

TOP