ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดการบรรยายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล หัวข้อ "Empowering Citizens to Fight Corruption"