ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ปฏบัติงานด้านการบริหารสินทรัพย์)