ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี)

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 11/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี (ด้านบัญชี) จำนวน 6 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP