ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับเลขาธิการ กกอ.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ในการนี้ เลขาธิการ กกอ. ได้ร่วมพูดคุย โดยยินดีจะสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP