ข่าวเด่น

เยาวชนโรตารีภาค 3330 กว่า 450 คน ร่วมค่ายRYLA ที่ม.วลัยลักษณ์
 

เยาวชนสโมสรโรตารีภาค 3330 จาก 23 จังหวัด กว่า 450 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชน RYLA 2015 (Rotary Youth Leadership Awards) ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรตารีสากลภาค 3330 ร่วม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมผู้นำเยาวชน RYLA 2015 ของโรตารี (Rotary Youth Leadership Awards) หรือ RYLA เพื่อเป็นรางวัลกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนาการเป็นผู้นำ การเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2558 โดยมีเยาวชนสโมสรโรตารีภาค 3330 มาจาก 23 จังหวัด 96 สโมสร รวม 450 คน เข้าร่วม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และคุณธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3330 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมี พลตรี ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการฝ่ายกิจการพิเศษ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อน.ชวนณภัค ศิริณภัค ประธานการจัดอบรม ตลอดจนนายกสโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช โรแทเรียน โรตารีแอนท์ ผู้แทนจากองค์กรส่วนราชการและเอกชนต่างๆร่วมกันต้อนรับผู้เข้าอบรม ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.เลิศชาย ศิริชัย กล่าวต้อนรับ และย้ำถึงความสำคัญในการจัดการอบรมผู้นำเยาวชน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาชาติในอนาคต เมื่อสโมสรโรตารีภาค 3330 ตระหนักในเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมดำเนินการ ในศักยภาพความพร้อมด้ารอาคารสถานที่ ที่พัก ที่จัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากร และนักศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อให้การอบรมครั้งนี้ได้บรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายทีวางไว่้

คุณธีระนันท์ วงศ์หล่อ ผู้ว่าการภาคโรตารีสากล 3330 กล่าวถึงโครงการอบรมเยาวชนผู้นำ RYLA ว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการพัฒนาการเป็นผู้นำ การเป็นพลเมืองดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พัฒนาตนทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทำให้เยาวชนเป็นคนดีเห็นคุณค่าของตนเอง และส่วนรวม ฝึกความกล้า ความสามัคคี โดยในปีบริหาร 2015-2016 โรตารีสากลภาค 3330 ได้กำหนดให้สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ดำเนินการจัดโปรแกรมอบรม มีกำหนดอบรมในวันที่ 20-24 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในปีนี้มีเยาวชนจากสโมสรโรตารีในภาค 3330 จาก 23 จังหวัด ตั้งแต่จังหวัด สุพรรณบุรี ถึง ยะลา เข้าร่วม 96 สโมสร จำนวนทั้งสิ้น 450 คน โดยในการบรรยายและกิจกรรมฝึกอบรม รวมทั้งที่พักเยาวชน จะใช้ภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยผ่านกิจกรรม Walk Rally, การมีระเบียบวินัย การเสียสละ การบริการผู้อื่นเหนือตนเองโดยมีทีมงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินการ

สำหรับรูปแบบกิจกรรมนอกจากการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ โรตารี, การเป็นผู้นำ, ความสำคัญในการสื่อสาร, รู้เท่าทัน IT ในยุค AEC แล้วยังมีการเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเมืองนคร, เรียนรู้วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่หมู่บ้านคีรีวง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิยกเต้งอุทิศ ให้การสนับสนุน

 

ประมวลภาพ


ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP