ข่าวทั่วไป

เยี่ยมคารวะ ผอ.สปสช. เขต 11 สุราษฏร์ธานี ปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital)เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และคณะ ได้เข้าพบนายทวีสา เครือแพ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital) เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและด้านบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อนำนโยบายเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการให้บริการด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

TOP