ข่าวทั่วไป

เยี่ยมคารวะ รก.ผอ.รพ.ตรัง และผอ.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรังเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เข้าพบแพทย์หญิงวันทนา ไทรงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และแพทย์หญิงสุวิมล ล้วนเส้ง ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลตรัง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดตรัง

TOP