ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ครบ 12 ฉบับ 97 บทความในปี พศ. 2558

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 (Vol. 12 No. 12 December 2015: Chemical Engineering) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความด้านวิศวกรรมเคมีและเคมีเชิงคำนวณ 7 เรื่อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

จนถึงขณะนี้ Walailak Journal of Science and Technology ได้ออก บทความปี 2015 ครบถ้วนก่อนกำหนดแล้ว จึงขอขอบคุณผู้เขียน และผู้ประเมินที่ร่วมกับกองบรรณาธิการ สร้างสถิติสำคัญในปีนี้ ดังนี้

1 วารสารสามารถออกฉบับออนไลน์ ได้ทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จึงเป็นวารสารเดียวที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยไทยในฐานข้อมูล Scopus ที่ออกเป็นรายเดือน

2 จาก 12 ฉบับในปีนี้ มีบทความวิจัยรวม 97 เรื่อง แบ่งเป็น 40 เรื่องภายในประเทศ และ 57 เรื่อง จากต่างประเทศ

3 บทความจากประเทศไทยที่ตีพิมพ์ 40 เรื่อง มีผู้เขียนจากหลากหลายสถาบัน คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2 เรื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2 เรื่อง) มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลยสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยอสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (3 เรื่อง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3 เรื่อง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 เรื่อง) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (11 เรื่อง)

4 บทความจากต่างประเทศที่ตีพิมพ์รวม 57 เรื่อง มีผู้เขียนจากหลากหลายภูมิภาค คือ ทวีปยุโรป ได้แก่ อิตาลี, ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, ทวีปอาฟริกา ได้แก่ ไนจีเรีย ตูนิเซีย อียิปต์ บอสวานา, เอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ, ตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่าน ซีเรีย ซาอุดิอารเบีย ปาเลสสไตน์ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย บรูไน

5 วารสารแต่ละฉบับจัดบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันตีพิมพ์ภายใต้แก่นเรื่องเดียวกัน และ 3 จาก 12 ฉบับได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินอกกองบรรณาธิการ ทำหน้าที่ บรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่ ผศ.ดร. วรางคณา จุ้งลก ผศ.ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ และ Dr. Senthilkumar Sukumar

6 วารสารยังคงเผยแพร่บทความพิเศษอย่างน้อย 1 เรื่องในแต่ละปี โดยในปีนี้เป็นบทความนำเสนอสถิติการตีพิมพ์8ปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานข้อมูล ISI Scopus และ TCI (สำหรับปีที่ผ่านมา เป็นบทความเตือนภัยของ Hijacked journal)

7 บทความที่ส่งเข้ามาในปีนี้ นับถึงกลางเดือนตุลาคม มีจำนวนมากกว่า 350 เรื่อง เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่มีบทความส่งเข้ามาเกินหลัก 200 เรื่องต่อปี

8 อัตราการตอบรับ (Acceptance ratio) ในปีนี้ อยู่ที่ 20% เป็นค่าที่ลดลงต่อเนื่อง จากปีที่แล้วที่ประมาณ 25% นั่นคือ ปัจจุบันมีบทความ ประมาณ 75-80% ที่ไม่ผ่านการประเมิน (Rejected) หรือ ไม่แก้ไขตามผลประเมิน (Withdrawn)

9 บทความที่ส่งมาที่วารสารจะได้รับการกลั่นกรอง เบื้องต้น (Screen) จากกองบรรณาธิการ และประเมิน (Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2-5 ท่านต่อบทความ โดยในปีนี้ระยะเวลาการประเมิน ที่เฉลี่ยจากวันที่ผู้เขียนส่ง (Submission date) จนถึงวันที่ได้รับผลประเมินกลับ ลดลงเหลือ 73 วัน

10 วารสารได้รับค่า SJR เพิ่มขึ้นเป็น 0.207 สูงเป็นลำดับ 10 ของวารสารไทยในฐานข้อมูล Scopus


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP