ขอเชิญฟังบรรยายทุนการศึกษาต่อของ Elite Study in Taiwan Project Office (ESIT)