ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ UniMAP จัดค่าย IECCC 2015 เตรียมนักศึกษาสู่อาเซียน


 

อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์โดยสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จัดกิจกรรมค่ายนิเวศวิทยาและแนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ ครั้งที่ 1 (The 1st International Ecology and Conservation Concept Camp (IECCC) 2015) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีระหว่างบุคลากร นักศึกษา และชาวชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมภาคบรรยาย การลงพื้นที่ศึกษาการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นและการปลูกป่าชายเลน พื้นที่ชายฝั่งทะเล หมู่บ้านในถุ้ง, การจัดการสภาพแวดล้อมและการจัดการปัญหาขยะภายในโรงเรียนบ้านท่าสูง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา, กิจกรรมฝายมีชีวิต ต.กำแพงเซา อ.ลานสกา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมู่บ้านคีรีวง รวมถึงการนำเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ที่ได้โดยนักศึกษา 2) กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การเยี่ยมชมมัสยิด หมู่บ้านท่าสูงบน พิพิธภัณฑ์หาดทรายแก้ว และ บ้านแหลมโฮมเสตย์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ 3) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการแสดงของนักศึกษาทั้งสองประเทศ เป็นต้น โดยมีตัวแทนบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส จำนวน 34 คน ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมต่างๆ ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากการได้แนวคิดเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ยังเป็นการเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งในระดับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองสำนักวิชาให้แนบแน่นยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างช่องทางเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างทั้งสองสำนักวิชาให้เกิดความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักในด้านความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพเพื่อการติดต่อสื่อสารได้จริง ทั้งนี้สำนักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมาเลเซียเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย จะรับเป็นเจ้าภาพกิจกรรมค่ายฯนี้ ในปีถัดไป

ประมวลภาพ


TOP