ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ทุนวิจัย : ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 (ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)

แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ได้รับเงินการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ ดำเนินการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาติดตามและประเมินผลนโยบายมาตรการ และการดำเนินการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราโดยมีการสนับสุนทุนวิจัยดังนี้

1. ทุนโครงการขนาดใหญ่ ไม่เกิน 1,000,000-3,000,000 ล้านบาท จำนวน 2 ทุน
2. ทุนโครงการขนาดกลาง ไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 10 ทุน
3. ทุนโครงการขนาดเล็ก ไม่เกิน 200,000 บาท จำนวน 10 ทุน
4. ทุนทบทวนองค์ความรู้ ถอดบทเรียน ไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
5. ทุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cas.or.th" target="_blank">http://www.cas.or.th หรือ โทร. 085-357-7170 e-mail : center.cas05@gmail.com ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.cas.or.th

TOP