ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที 5/2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ) จำนวน 4 ราย ดังนี้

001 นายอดิศร แก้วพะวงศ์
002 นายมงคล โสภณ
003 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
102 นางสาวธันยานี บุญปัญญา

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิ์สอบท่านใดไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP