ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ