ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ แนบท้ายประกาศนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
1.1 รายชื่อ
001 นางสาวรัชนี ฤทธิเดช
002 นางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์
003 นางสาวดาวิน่า หมะเส็น
004 นางสาวฑริกานต์ ฤทธิวงศ์
006 นางสาววิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
007 นางสาวทิพวรรณ ปานจันทร์
008 นางสาวเมธาวี อุตตสุรดี
009 นางสาวณัฐณิชา ดวงขจี
010 นางสาวกอรีอะ บิลหลี
012 นางสาวภัทราพร เที่ยวทั่ว
013 นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์
1.2 การสอบ : สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
1.3 กำหนดการสอบ : วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2.1 รายชื่อ
005 นางสาวมัลลิกา อินพรหม
011 นางสาวกุลยดา หนูทอง
100 นางสาวอุบลวรรณ รักนิ่ม
2.2 การสอบ : สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยการทำโจทย์ทาง คณิตศาสตร์ และให้ผู้สมัครเตรียมการสอนหัวข้อที่ถนัดหรือสนใจ 1 หัวข้อ
2.3 กำหนดการสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่งผู้มีสิทธิ์หากไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การสอบ


TOP