เชิญชมเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "อุทยานโบราณคดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"