ทีมผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปประชุมที่ประเทศอินโดนีเซีย