ข่าวเด่น

ทีมผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปประชุมที่ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 1) อาจารย์ ดร. เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2) พลตรี ศรีศักดิ์ เลิศล้ำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 10 (The 10th CRISU-CUPT Conference) ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2558 ณ IICC-Bogor ประเทศอินโดนีเซีย

การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามคำเชิญของสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ภายใต้การประชุมชื่อว่า "Enhancing Management and Leadership of Indonesian and Thai Universities, the 10th CRISU-CUPT International Conference toward the Implementation of Bangdung Message 2015 to Strengthen South-South Cooperation" โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจในกำหนดการดังนี้

* Enhancing Management and Leadership of Asia and Africa Universities
* International partnership, mobility: actions and observatories
* French and international support to research and education
* Climate change
- Climate change-a worldwide impact
- Preserving the biodiversity: actions and observatories
- Climate change as a global problem: facts and consequences
- Climate change: a driver for change also in healthcare service delivery
- CNES activities on earth observation
- Climate variability and seasonal crop yiel forecasts in Thailand and Southeast Asia: Current and future research and implimentation framwork
- Monitoring environmental impact of climate change
- Geoinformatics applications to climate-related research at SUT
- Modeling the climate change
- Satellites, sensors and dedicated observation tools
- Key causes for the current prolonged fire in Indonesia
* Thematic Paper Presentation: Opportunity and Challenge of Indonesian and Thai Higher Education Collaboration
- Creative and Innovative Student
- Sustainable Collaborative Research
- Excellent Hospitality and Services
* President/Rector Forum หารือในหัวข้อ
- Enhancing mobility program between Indonesian and Thai Higher Education Institution
* Dean Forum หารือในหัวข้อ
- Accelerating international programs to facilitate mobility among Indonesia-Thai HELs
* Student Forum หารือในหัวข้อ
- ASEAN future leaders
* Tri-national Scientific Meeting มีผู้นำเสนอหัวข้อบรรยายต่างๆ ดังนี้
- Introduction to data mining and analysis
- ฺBig data exploration in genome-based data analysia
- Big data analysia in healthcare: promise and potential for rare diseases
- Detecting epidemics by using data mining techniques
- Identification, forecast and Spatio-Temporal Clues of common epidemics in Indonesia using big data analytic and BI through social media
- Detecting spatiotemporal dynamics in satellite remote sensing time series:methodological approach combining OBIA and data mining techniques
- Identification of the independency variables and prediction of the outcome of Tuberculosis treatment using Dynamic Bayesian Networks: a case study of Persahabatan Public Hospital, Jakata, Indonesia
- Internet usage analysis with Google Big Query
- Observatories in health
- EBV, cancer, malaria and climate change: pulling the trigger
- Global impact of mosquito biodiversity, human vector-borne diseases and environmental changes
- Evolution of health situation in Papua and East Indonesia
- Climate change and infectious diseases: predictive modeling
Emerging and re-emerging vector borne diseases and interest of natural products use in response to climate change
- Effect climate on transovarial infection rate of dengue virus in Aedesaegypti
- Epidemiology and climate change
- Current situation of important vector borne disease in Thailand

ในโอกาสนี้มีนักศึกษาตัวแทนจากสำนักวิชาต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้
1. นางสาวสกิณา หวังดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์
2. นางสาวสุดาวรรณ หวันบะหยอ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3. นางสาวภคกุล ทวีวรรณ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
4. นางสาวนูไลล่าห์ ปังแลมานุม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์

 

ประมวลภาพ


TOP