มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata