ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 คำขอเลขที่ 1503001748 ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานการประดิษฐ์โดย: อาจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูลผลงาน
เชื้อ Candida spp. เป็นเชื้อประจำถิ่นที่พบในช่องปาก ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธ์ ก่อโรคในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกันเช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงผู้สูงอายุ สายพันธุ์ที่พบบ่อยเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อราที่ในโรงพยาบาลคือ C. albicans และ C. glabrata โดยเฉพาะ C. glabrata มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และความไวในการตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพ เช่น แอคไคโนแคนดิน (echinocandin) และฟลูโคนาโซลที่ใช้ในการรักษาน้อยลง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องบ่งชี้ชนิดของเชื้อ C. glabrata เพื่อช่วยในการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและวางแนวทางในการรักษาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

การประดิษฐ์นี้เป็นการคิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับบ่งชี้เชื้อรา Candida glabrata โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะของเชื้อ C. glabrata เท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาและวิจัยได้สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีต้นทุนการสผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดนี้ต่ำกว่าแบบที่มีอยู่ก่อนหน้าส่งผลให้การวินิจฉัยมีต้นทุนที่ราคาถูกลงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์ต่อไป

ทั้งนี้ หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงหากมีเอกชนรายใดสนใจจะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนำเอาผลงานการวิจัยอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3575 หรือที่เมลล์ Lexykusa25@gmail.com


TOP