ข่าวการศึกษา

ค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5


องค์การบริหาร องค์การนักศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานพิธีเปิด

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปีนี้ มีผู้เข้าร่วม 130 คน

สำหรับวัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในเครือข่ายได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการก่อสร้างโรงอาหาร บ่อปลา ปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดทำสื่อการเรียนการสอน การส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การตรวจสุขภาพนักเรียนและประชาชน

 

ประมวลภาพ


TOP