เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ร่วมงาน "ราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 11"