ข่าวเด่น

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ร่วมหารือการบริหารงานเครือข่ายเครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายฯ ประชุมหารือการบริหารงานเครือข่ายร่วมกับสมาชิกเครือข่าย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากการที่เครือข่ายได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการวิจัยจำนวน 7 โครงการ มีโครงการวิจัยที่ปิดโครงการไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน 3 โครงการ

เครือข่ายวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่ในการบริหาร ติดตาม ประเมินผลโครงการวิจัยและมีภารกิจสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดำเนินโครงการวิจัยตาม Strategy & Theme ประจำปีของเครือข่ายฯ โดยหลักสำคัญคือ ภาคอุตสาหกรรมต้องเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหา โจทย์วิจัยให้นักวิจัย เครือข่ายฯ ดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนพังงา และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP