ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ยรรณสารและสื่อการศึกษา (ฝ่ายห้องสมุด)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/๒๕๕8 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2558 ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายกรกฤต เชื้อสาย
002 นายวรายุทธ์ จุลเสวตร์
003 นายชัชวาล นาคพันธุ์
004 นางสาวอมรา ธนาวุฒิ
005 นายสมบูรณ์ กล่อมเสนาะ
100 นายธีรัช สายชู

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
2.1 วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2.2 วิชาภาษาไทย : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
2.3 วิชาเฉพาะตำแหน่ง : ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งและดูแล Server Networking การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP และ MySQL

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
- ๑1.๐๐-๑2.3๐ น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-16.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP