ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์ยรรณสารและสื่อการศึกษา (ฝ่ายห้องสมุด)