ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบริการวิชาการในงานทอดกฐินสามัคคี “รักบ้านเกิด” ณ วัดทอนหงส์

หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมบูรณาการ การบริการวิชาการ การทำนุศิลปวัฒนธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์กับการเรียนการสอนรายวิชา OCC-457 การบริการอาชีวอนามัย และรายวิชา OCC-347 เทคนิคความปลอดภัย ในงานทอดกฐินสามัคคี “รักบ้านเกิด” เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ วัดทอนหงส์ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้เพื่อบูรณาการพันธกิจของหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ทำนุศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสานสัมพันธ์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย การตรวจสมรรถภาพการมองเห็น การตรวจสมรรถภาพปอด และสมรรถภาพทางกาย การประชาสัมพันธ์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และร่วมทำบุญและทอดกฐินสามัคคี

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.ac.th

TOP