ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายฯ ชุมชนฐานราก สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2559

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการสรุปประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

1 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ที่ตอบโจทย์ปัญหา และ/หรือ พัฒนาภาคใต้ตอนบน โดยมีภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือมีผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างชัดเจน ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 4 ธันวาคม

2 แบ่งการคัดเลือกโครงการเป็น 2 ประเภท คือ คือทุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไปและทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่
-ประเภททุนสนับสนุนนักวิจัยทั่วไป โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท (รวมค่าบริหารโครงการ 10 %) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น แต่ละสถาบันสามารถส่งได้ไม่เกิน สถาบันละ 4 โครงการ (รับไฟล์ข้อเสนอโครงการทาง E-mail : kruedee@gmail.com)
-ประเภท ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท (รวมค่าบริหารโครงการ 10 %) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ได้แต่งตั้งขึ้น โดยที่นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องแสดงหลักฐานการอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการอื่นๆที่พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการ (รับไฟล์ข้อเสนอโครงการทาง E-mail : kruedee@gmail.com)

3 การตัดสินคัดเลือก ใช้ผลจากการประเมินเอกสาร โดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และ การนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4 หัวหน้าโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ต้องปรับแก้ไขเอกสาร ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน เพื่อส่งกลับเครือข่าย ให้รวบรวมส่ง สกอ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้จากเว็บไชต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และเฟซบุค เครือข่าย สกอ ภาคใต้ตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP