นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 รุ่นที่ 2