ข่าวการศึกษา

นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 รุ่นที่ 2

นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากกองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 รุ่นที่ 2 หัวข้อ “ASEAN Course of 70 years after the end of World War II, Exchange for peace building” ระหว่างวันที่ 6 - 15 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรากฐานความสัมพันธ์ในหมู่เยาวชนอาเซียนและโอเชียเนีย ควบคู่ไปกับการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการฑูตระดับพื้นฐานระหว่างประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และโอเชียเนีย รวมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความชื่นชอบในความเป็นญี่ปุ่น โดยหน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ที่พัก พาหนะเดินทางในประเทศญี่ปุ่น บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าประกันการเดินทาง

TOP