ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินงานด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยมีผู้ใช้งานระบบเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มีความประสงค์รับสมัครผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะ
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. มีวุฒิปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ , หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ , การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ , ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานกับระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ได้
4. มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล Oracle เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Oracle ที่เป็น Windows Base
5. มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application และ Web Database โดยใช้ภาษา .net framework (VB.net, ASP.net หรือ C#) ได้
6. หากมีประสบการณ์ด้านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Library Automation) ด้านการพัฒนาระบบสืบค้น และด้านการทำดรรชนีบนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเดินทางทำงานยังต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัด
8. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ทดลองงาน 6 เดือน) เมื่อผ่านการทดลองงานปรับเงินเดือนเป็น 19,000 บาท

เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

การสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม โซน G มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0 7567 2299 , 0 7567 2957 , 0 86478 8442 โทรสาร 0 7567 2958
2. สมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยส่งไปที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล)
3. ส่ง Resume พร้อมสแกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครงานมาที่ chirawan.muentep@gmail.com
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
5. สอบข้อเขียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 เวลา 09.00 – 12.00 น.
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 


หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.walaiautolib.com

TOP