ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เครือข่ายฯ ภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2559


จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ สกอ. ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2/2558 ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการสรุปประกาศทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ที่มีสาระสำคัญดังนี้

1 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตอบโจทย์ปัญหา และพัฒนา ที่มีภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นผู้ร่วมวิจัย หรือมี ผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2558

2 วงเงินโครงการละไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมค่าบริหารโครงการ 10 %) โดยต้องมีภาคเอกชนร่วม 30% (เป็น in cash อย่างน้อย 15%)

3 หัวหน้าโครงการต้องนำเสนอข้อเสนอโครงการด้วยวาจาต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง ในเดือน ธันวาคม 2558

4 หัวหน้าโครงการต้องปรับแก้ไขเอกสาร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อส่งกลับเครือข่าย ให้รวบรวมส่ง สกอ เพื่อตัดสินคัดเลือกขั้นสุดท้าย ภายในเดือนมกราคม 2559

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารฉบับเต็ม และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้จากเว็บไชต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ เว็บไชต์เครือข่ายฯ ภาครัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ สกอ ภาคใต้ตอนบน (crus.wu.ac.th)รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP