ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ