ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/2558 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จำนวน 11 ราย และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 3 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเคมี
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวจิณห์ณิภา นาคะเสนีย์

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP