ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ ทางหน่วยวิจัยฯ ได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1. นายธเนศ แซ่เลี้ยว
2. นายพัชรณัฏฐ์ แก่นอินทร์
3. นายวรวัช เอกาพันธ์
4. น.ส.จิราภรณ์ พงษ์จีน
5. นายนิติ เมฆตรง
6. น.ส.ธนิดา มะห์โมดี
7. น.ส.ณิษา พรหมรักษา
8. น.ส.สุภัทรา เหมทานนท์

กำหนดการสอบ
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
ระบบฐานข้อมูล Database System

สถานที่และเวลาสอบ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องสอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70

TOP