ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์