ข่าวทั่วไป

คณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ พบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือและรับฟังข้อเสนอแนะการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มวล.เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดตั้งโรงพยาบาลนำร่อง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Pilot Hospital) เตรียมความพร้อมด้านการให้บริการและด้านบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งเพื่อนำนโยบายเกี่ยวกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการให้บริการด้านสุขภาพไปสู่การปฏิบัติ

TOP