ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาอาณาบริเวณศึกษา