ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วม สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) ครั้งที่ 1

ฝ่ายการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญร่วม สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) ครั้งที่ 1 ผ่านมุมมองและประสบการณ์ด้านการต่างประเทศจากนักข่าวไทย คุณ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1

ประวัติวิทยากร: คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

- บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น (The Nation) นับแต่ พ.ศ. 2544
- มีประสบการณ์ในฐานะนักข่าวมาอย่างยาวนานเกือบ 26 ปีนับแต่ พ.ศ. 2532 ถึงปัจจุบัน ทั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจในเครือมติชน ศูนย์ข่าวอินโดจีนในเครือผู้จัดการ สำนักข่าวเกียวโด
- เป็นผู้ที่สั่งสมความรู้และติดตามอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการเมืองและการต่างประเทศของไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงบทบาทของไทยในเวทีโลก ซึ่งปรากฏชัดในรูปแบบผลงานตีพิมพ์ บทความวิชาการ งานวิจัย และข่าวในหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นเป็นจำนวนมากทั้งที่จำหน่ายเป็นฉบับและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.nationmultimedia.com
- ผลงานวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ “วาทกรรมของสื่อว่าด้วยคดีตีความปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา” (กลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์, 2556) “ความเข้าใจเรื่องเขตแดนไทย-ลาว” (มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554) รวมทั้งงานวิจัยภายใต้สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาทิ “ลาวในฐานะแหล่งสำรองการเติบโตของประเทศไทย” (2549) “ความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ: ความจริงและนัยยะ” (2541) “ความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” (2540)
- บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ในประเด็นการเมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น “ประชาธิปไตยลายพราง : แบบแผนทางการเมืองของทหารพม่าและไทย” (ฟ้าเดียวกัน, 2557) “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์” (ฟ้าเดียวกัน, 2556) “ลาว: พระและเจ้าในโลกคอมมิวนิสต์ (อ่าน, 2553) “ทหารกับการเมือง: แบบฉบับการสืบทอดอำนาจที่ยาวนานในพม่า (ฟ้าเดียวกัน, 2552) “สี่มิติปราสาทพระวิหาร” (ฟ้าเดียวกัน, 2551) “พม่า: การปฏิวัติด้วยชายจีวร?” (ฟ้าเดียวกัน, 2550) “กองทัพประชาชนลาว” (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546) และความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เช่น “EAST-WEST CORRIDOR จากเส้นทางขนส่งสู่ระเบียงเศรษฐกิจ: ทบทวนความก้าวหน้าและผลกระทบ” “ADB/GMS-MRC-ACMECS: หนทางข้างหน้าและสิ่งท้าทายในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง” (ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551)
- ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น “ขะแมร์-ไทย มิตรหรือศัตรู?” (2551) และประเด็นความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ “ไฟใต้ใครจุด?” “สันติภาพในเปลวเพลิง” (2547)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้clm.wu.ac.th

TOP