ขอเชิญร่วม สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (IR Talks) ครั้งที่ 1