ข่าวทั่วไป

ประกาศขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษา

ด้วยส่วนพัสดุมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ประจำหอพักนักศึกษาลักษณานิเวศ 10 มีรายละเอียดดังนี้
-รายการโต๊ะอ่านหนังสือไม้ จำนวนประมาณ 40 ตัว ผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ราคาตัวละ 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
-ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จำนวนประมาณ 90 ตัว ผ่านการใช้งานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ราคา ตู้ละ 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดเวลาการขาย
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น

ขั้นตอนการขาย
1.ผู้ซื้อลงชื่อรับบัตรคิวและใบสั่งซื้อพัสดุ (บัตรคิวเริ่มแจกเวลา 09.00 น.)
2.เจ้าหน้าที่เรียกรายชื่อตามลำดับคิว (รอบละ 5 คิว กำหนดเวลาเลือกรอบละ 20 นาที คิวแรกเริ่มเรียกเวลา 09.00 น.)
3.ผู้ซื้อเลือกพัสดุที่ต้องการซื้อ
4.ผู้ซื้อยื่นใบสั่งซื้อพัสดุพร้อมชำระเงินตามจำนวนที่ต้องการซื้อ (จำกัดรายการละไม่เกิน 2 ชิ้นต่อคน)
5.ผู้ซื้อขนย้ายพัสดุของตนเองมา ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอตรวจสอบ
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนตามใบสั่งซื้อพัสดุและให้ผู้ซื้อลงชื่อรับพัสดุ

สินค้าที่สั่งซื้อแล้วมหาวิทยาลัยจะไม่รับคืนทุกกรณี
หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววรรณา มัคราช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ โทรศัพท์ 3779

TOP